[Mysql] Character set and collation

Character set = characters + encoding method Một character set là một tập hợp các ký tự và các phương thức chuyển mã ký tự (encoding). Còn một collation là…

0 Comments
DVD PHP & MySQL + izCMS izwebz
php mysql izCMS izwebz

DVD PHP & MySQL + izCMS izwebz

DVD dạy PHP & MySQL + izCMS của izwebz Việc học lập trình PHP & MySQL giờ đây đã trở nên đơn giản hơn với bộ DVD do admin của…

0 Comments