Sửa lỗi “damaged and can’t be opened” trong macos

Các ứng dụng crack khi được cài đặt trong macos thường báo lỗi ““Tên File” damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash“.

Nguyên nhân

MacOS có chế độ bảo mật khá cao.

Tính năng Anywhere chưa được bật.

Khắc phục

Macos 10.11 trở về trước

Đối với các phiên bản macos từ 10.11 trở về trước, có thể làm như sau: System Preferences -> Security & Privacy -> chọn Anywhere.

Macos 10.12 trở về sau

Đối với các phiên bản 10.12 trở về sau thì cách trên không thể dùng vì tuỳ chọn Anywhere đã bị ẩn.

Tuỳ chọn Anywhere bị ẩn trong macos 10.12 trở về sau.
Tuỳ chọn Anywhere bị ẩn trong macos 10.12 trở về sau.

Do đó chúng ta có thể dùng Terminal.

Đầu tiên các bạn nhấn vào LauchPad gõ Terminal để mở trình Terminal

Chạy lệnh bên dưới để bật và hiển thị chế độ Anywhere.

sudo spctl --master-disable

Sau đó nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Để kiểm tra lệnh đã được thực thi hay chưa, chạy lệnh

spctl --status

Nếu kết quả trả về là “assessments disabled” thì đã thành công.

Ngược lại, nếu không muốn hiển thị chế độ Anywhere, chạy lệnh

sudo spctl --master-enable

Như vậy là đã xong vụ sữa lỗi damaged and can’t be opened.

Trả lời