Fix setlocale LC CTYPE cannot change locale utf8 on MacOS

setlocale LC CTYPE cannot change locale utf8 on MacOS.

Lỗi “warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory” thường xuất hiện trên MacOS khi truy cập server bằng ssh.

Khắc phục:

Mở Terminal, chạy lệnh vi:

$ sudo vi /etc/ssh/ssh_config

Nhập password  cho người dùng root.

Tìm kí tự SendEnv/SendEnv rồi nhấn Enter. Bấm kí tự “i” để chuyển sang chế độ Insert.

Comment dòng : #SendEnv LANG LC_*

Nhấn ESC thoát chế độ Insert. Bấm :wp để lưu file.

Test lại:

Tham khảo

Trả lời