scp comnand tutorial

scp (Secure Copy) cho phép copy các file hoặc folder giữa các host khác nhau (local-remote, remote-local, remote-remote) thông qua ssh, đảm bảo dữ liệu luôn được kết nối an toàn. Giống ssh, scp sử dụng port mặc định là 22.

Scp được dùng ở hầu hết các hệ điều hành Linux, Mac and Windows (dùng WinSCP).

Cú pháp:

Để hiểu rõ về cấu trúc lệnh gõ :
scp –help or man scp

Ngoài ra có thể truy cập trang here để xem chi tiết hơn.
Để sử dụng port khác port 22. Dùng scp -P [port mới]

Một số ví dụ cơ bản:

– Copy 1 file từ local -> remote :

$ scp file.txt [email protected]:/path/to/directory

– Copy 1 file từ remote -> local :

$ scp [email protected]:/path/to/directory file.txt

– Copy 1 folder từ local -> remote :

$ scp -r foo [email protected]:/some/remote/directory/bar

– Copy 1 file từ remote -> remote:

$ scp [email protected]:/some/remote/directory/foobar.txt [email protected]:/some/remote/directory/

– Copy  file “foobar.txt” từ local -> remote dùng port 2264

$ scp -P 2264 foobar.txt [email protected]:/some/remote/directory

– Copy nhiều files từ remote -> local (thư mục hiện tại)

$ scp [email protected]:/some/remote/directory/\{a,b,c\} .
$ scp [email protected]:~/\{foo.txt,bar.txt\} .

scp Performance

Theo mặc định, scp sử dụng mật mã Triple-DES để mã hóa dữ liệu đang được gửi. Sử dụng mật mã Blowfish đã được chứng minh là tăng tốc độ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tùy chọn -c blowfish trong dòng lệnh.

$ scp -c blowfish some_file [email protected]:~

Người ta thường khuyên rằng tùy chọn -C để nén cũng nên được sử dụng để tăng tốc độ. Tuy nhiên, hiệu quả nén sẽ chỉ tăng đáng kể tốc độ nếu kết nối của bạn rất chậm. Nếu không nó chỉ có thể được thêm gánh nặng cho CPU. Một ví dụ về sử dụng blowfish và nén:

$ scp -c blowfish -C local_file [email protected]:~

Tham khảo

https://www.garron.me/en/articles/scp.html

Trả lời