scp comnand tutorial
scp comnand tutorial

scp comnand tutorial

scp (Secure Copy) cho phép copy các file hoặc folder giữa các host khác nhau (local-remote, remote-local, remote-remote) thông qua ssh, đảm bảo dữ liệu luôn được kết nối an toàn.…

0 Comments
Xshell 5 Full License Key
Xshell 5 Full License Key

Xshell 5 Full License Key

Xshell is a powerful terminal emulator that supports SSH, SFTP, TELNET, RLOGIN and SERIAL. It delivers industry leading performance and feature sets that are not available in its free alternatives.…

0 Comments
cat command in linux
cat command in linux

cat command in linux

Cat command in linux cat là 1 trong những lệnh thường được dùng để đọc, hiển thị hoặc nối nhiều nội dung của 1 tập tin, nhưng lệnh cat có thể làm…

0 Comments
Fix syntax error unexpected end of file
How to fix syntax error unexpected end of file

Fix syntax error unexpected end of file

Fix syntax error unexpected end of file Nguyên nhân: Môi trường DOS: sử dụng cả 2 ( Carriage Return  and NewLine ) làm dấu ngắt xuống dòng. Môi trường Unix:…

0 Comments