– Các vấn đề liên quan tới mạng.
– Sữa lỗi mạng….

HTTP status code 2.xx Success
HTTP status code 2.xx Success

HTTP status code 2.xx Success

HTTP status code 2.xx Success Nó có nghĩa là hoạt động đã được nhận, được hiểu, và được chấp nhận một cách thành công. Gồm các trạng thái sau đây:…

0 Comments
HTTP status code 1.xx informational
HTTP status code 1.xx informational

HTTP status code 1.xx informational

HTTP status code 1.xx informational Nó nghĩa là yêu cầu đã được nhận và tiến trình đang tiếp tục. Gồm 2 trạng thái chính là 100 (Continue) và 101 (Switching protocols).…

0 Comments
Giới thiệu HTTP và danh sách trạng thái code
Giới thiệu HTTP và danh sách trạng thái code

Giới thiệu HTTP và danh sách trạng thái code

Giới thiệu HTTP và danh sách trạng thái code HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, được dùng…

0 Comments
Difference Between ipv4 and ipv6

Difference Between ipv4 and ipv6

The Internet Protocol (IP) system designates how networked devices can address one another across the internet. The first major version of IP, IPv4, was deployed to the public ARPANET in…

0 Comments