Các thủ thuật, library, code Javascript, PHP, Ruby on Rails, Mysql,…

[Mysql] Character set and collation

Character set = characters + encoding method Một character set là một tập hợp các ký tự và các phương thức chuyển mã ký tự (encoding). Còn một collation là…

0 Comments