jQuery String Function – Các hàm xử lý chuỗi trong jQuery.


1. charAt(n): Trả về kết quả là kí tự tại vị trí n. Vị trí bắt đầu là 0.

– VD:

1var str = "JQUERY";
2var n = str.charAt(2)
3
4//Kết quả là n="U"


2. charCodeAt(n): Trả về Unicode của kí tự tại vị trí n. Vị trí bắt đầu là 0.

-VD: 
1var str = "HELLO WORLD";
2var n = str.charCodeAt(0);
3
4//Kết quả là n="72"


3. concat(string1, string2, .., stringX): Dùng để cộng 2 hay nhiều chuỗi. Hàm concat() không thay đổi giá trị chuỗi đã tồn tại, trả về kết quả là 1 chuỗi mới chứa nội dung của toàn bộ các chuỗi được cộng dồn.

– VD:
1var str1 = "jQuery ";
2var str2 = "By Example!";
3var n = str1.concat(str2);
4
5//Kết quả là n = "jQuery By Example!"


4. fromCharCode(n1, n2, …, nX): Chuyển đổi các giá trị Unicode thành kí tự thường. Đây là 1 phương thức tĩnh của String Object. Cú pháp luôn luôn là: String.fromCharCode().

-VD:
1var n = String.fromCharCode(65);
2
3//Kết quả là n = "A"


5. indexOf(searchvalue, [start]): Bắt đầu từ vị trí [start] của chuỗi ban đầu. Tìm chuỗi searchvalue  có trong chuỗi đó hay không. Trả về vị trí của sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi searchvalue trong chuỗi ban đầu. Nếu không có sẽ trả về là -1. [strart] mặc định là 0.

-VD: 
1var str="Hello world, welcome to the my blog.";
2var n=str.indexOf("welcome");
3
4//Kết quả là n = "13"


6. lastIndexOf(searchvalue, [start]): giống như hàm indexOf(), nhưng là kiểm tra sự xuất hiện cuối cùng của chuỗi searchvalue trong chuỗi ban đầu.

-VD:
1var str="Hello planet earth, you are a great planet.";
2var n=str.lastIndexOf("planet");
3
4//Kết quả là n = "36"

7. substr(start, [length]): Cắt chuỗi ban đầu thành 1 chuỗi mới, bắt đầu từ vị trí start, và lấy length kí tự. Kí tự đầu tiên vị trí là 0.

– VD:
1var str="Hello world!";
2var n=str.substr(2,3)
3
4//Kết quả là n = "llo"

8. substring(from, [to]): Phương pháp substring () lấy ra các ký tự từ một chuỗi, giữa hai chỉ số chỉ định, và trả về chuỗi con mới. Phương pháp này lấy ra từ các ký tự trong một chuỗi giữa “from” và “to”, tham số “to” không nhất thiết phải có, khi đó sẽ lấy đến cuối chuỗi.

-VD: 
1var str="Hello world!";
2var n=str.substring(2,3)
3
4//Kết quả là n = "l"


9. toLowerCase(): chuyển đổi các kí tự chữ HOA thành chữ thường
– VD:

1var str="HELLO WoRld!";
2str = str.toLowerCase();
3//Kết quả là str = "hello world!"

10. toUpperCase(): chuyển đổi chữ thường thành chữ HOA.
-VD:

1var str="hello WoRLd!";
2str = str.toUpperCase();
3//Kết quả là str = "HELLO WORLD!"


11. match(regexp):
Tìm tất cả các giá trị phù hợp với biểu thức chính qui regexp.

-VD:
1var str="The rain in SPAIN stays mainly in the plain";
2var n=str.match(/ain/g);
3
4//Kết quả là "ain,ain,ain"

12. replace(searchvalue, newvalue): Tìm chuỗi searchvalue trong chuỗi cần tìm, và thay thế bằng chuỗi newvalue.
 VD:

1var str="Visit jQuery Blog!";
2var n = str.replace("jQuery ","jQuery By Example ");
3
4//Kết quả là "Visit jQuery By Example Blog!"

13. search(searchvalue): tìm chuỗi searchvalue trong chuỗi cần tìm, trả về là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi. Nếu không có thì trả về -1.
-VD:

1var str="Visit jQuery Blog!";
2var n = str.search("jQuery");
3
4//Kết quả là "6"


14. slice(start, [end]): giống với hàm substring()
– VD:

1var str="Visit jQuery Blog!";
2var n = str.slice(6,12);
3
4//Kết quả là "jQuery"

15. split(separator, [limit]): tách 1 chuỗi thành 1 mảng với với kí tự separator, còn limit số phần tử muốn lấy. (giống hàm implode() của PHP chỉ khác ở chỗ limit).
VD:

1var str = “How are you doing today?”;
2var res = str.split(“”, 3);
3
4//Kết quả là H,o,w,


(Update…)

Trả lời