[Javascript] Xoá string object trùng lặp trong array

Trong Javascript, xoá string (chuỗi) hay object (đối tượng) trùng lặp trong array (mảng) tưởng như dễ dàng, nhưng thực tế cũng không hề dễ dàng.

Bởi vì chúng ta cần phải quan tâm tới hiệu xuất của nó.

Và trong đó khó nhất là xoá đối tượng (object) trùng lặp trong một mảng.

Hãy thử tìm cách để giải quyết các vấn đề này.

Xoá chuỗi trùng lặp trong mảng

Xét ví dụ mẫu:

Trong trường hợp này, có thể dùng phương thức filter() , kết hợp với phương thức indexOf() để check các key nào trùng trong mảng.

Lưu ý

Các đối tượng được so sánh dựa trên tham chiếu chứ không phải cấu trúc. Nên hai đối tượng có cùng một giá trị và giá trị không được xem xét khi so sánh hai đối tượng.
Do đó, indexOf (đối tượng) trong một mảng các đối tượng sẽ luôn trả về chỉ mục của đối tượng chính xác được truyền, ngay cả khi tồn tại một đối tượng khác có cùng thuộc tính và giá trị chính xác.

Xoá đối tượng trùng lặp trong mảng

Hàm dưới đây sẽ giải quyết vấn đề này.

Trả lời

Close Menu