HTTP status code 2.xx Success

This entry is part 3 of 3 in the series List HTTP status code

HTTP status code 2.xx Success

Nó có nghĩa là hoạt động đã được nhận, được hiểu, và được chấp nhận một cách thành công.

Gồm các trạng thái sau đây:

200 OK

Các máy chủ xử lý yêu cầu thành công

Thông tin

là mã trạng thái HTTP phổ biến nhất. Nó thường có nghĩa là yêu cầu HTTP đã thành công.

Nếu HTTP sử dụng phương thức GET, phản hồi phải bao gồm toàn bộ phần trình bày của tài nguyên.

Ví dụ

GET /hello-world.txt HTTP/1.1 Accept: text/*
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/markdown Content-Length: 778 [200 OK][1] is the most common HTTP status code. It generally means that the HTTP request succeeded.

201 Created

Yêu cầu đã thành công và các máy chủ tạo ra một nguồn tài nguyên mới.

Thông tin

giống như 200 OK, có nghĩa là yêu cầu đã thành công, nhưng nó cũng dẫn đến một nguồn tài nguyên mới được tạo ra.

PUT request

là tài nguyên mới đã được tạo trên url thực được chỉ định trong yêu cầu.
Ví dụ:

PUT /new-resource HTTP/1.1 Content-Type: text/html Host: example.org ...
HTTP/1.1 201 Created ETag: "foo-bar"

POST request

là tài nguyên mới đã được tạo tại điểm cuối khác. Đối với những trường hợp đó, một Location tiêu đề phải được bao gồm để cho biết nguồn tài nguyên mới đang ở đâu.
Ví dụ:
Trong ví dụ sau, tôi gửi một phương thức POST và máy chủ phản hồi vị trí mới và giá trị ETag mới.

POST /collection/add-member HTTP/1.1 Content-Type: application/json Host: example.org { "foo": "bar" }
HTTP/1.1 201 Created ETag: "gir-zim" Location: /collection/546

Vấn đề

Đó là quan niệm sai lầm phổ biến mà POST dùng để tạo ra cái mới, còn PUT thì lại là cập nhật lại.
Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự là PUT nên là phương pháp ưa thích nếu có thể xác định url của tài nguyên mà nó muốn tạo.

Trong thực tế, hầu hết các máy chủ đều kiểm soát url, có lẽ vì nó được gắn với một id cơ sở dữ liệu tự động tăng dần.

202 Accepted

Máy chủ đã chấp nhận yêu cầu, nhưng vẫn chưa xử lý nó

là máy chủ đã chấp nhận yêu cầu, nhưng vẫn chưa chắc chắn nếu yêu cầu chưa được hoàn tất thành công.

Thông tin

Các đặc điểm kỹ thuật gọi nó là “intentionally non-committal”.
Các API sử dụng phản hồi này cho ví dụ về xử lý hàng loạt không đồng bộ.

Ví dụ

POST /my-batch-process HTTP/1.1 Content-Type: application/json ...
HTTP/1.1 202 Accepted Link: </batch-status/5545> rel="http://example.org/batch-status" Content-Length: 0
Series Navigation<< HTTP status code 1.xx informational

Trả lời