Fix syntax error unexpected end of file

Fix syntax error unexpected end of file

Nguyên nhân:

  • Môi trường DOS: sử dụng cả 2 ( Carriage Return  and NewLine ) làm dấu ngắt xuống dòng.
  • Môi trường Unix: chỉ dùng NewLine làm dấu ngắt dòng.

Khắc phục:

Cách 1: Dùng “dos2unix”

Cài đặt doc2unix trên CentOS / Fedora / RHEL:
$ sudo yum -y install dos2unix
Cài đặt doc2unix trên Ubuntu / Debian:
$ sudo apt-get install tofrodos
$ sudo ln -s /usr/bin/fromdos /usr/bin/dos2unix

Cách 2: Dùng “Perl”

$ perl -pi -e 's/\r\n/\n/g' [path/to/file_input]

Cách 3: Dùng “tr”

$ tr -d '\r' [path/to/file_input] [path/to/file_output]

Cách 4: Dùng “sed”

$ sed -i 's/^M$//' [path/to/file_input]

$ sed -i 's//\r/\n//\n/g' [path/to/file_input]

$ sed -i -e 's/\r$//' [path/to/file_input]

Tham Khảo

Trả lời