DVD PHP & MySQL + izCMS izwebz

DVD dạy PHP & MySQL + izCMS của izwebz

Việc học lập trình PHP & MySQL giờ đây đã trở nên đơn giản hơn với bộ DVD do admin của izwebz thực hiện. Video chủ yếu là những kiến thức cơ bản và trọng tâm.
Bộ DVD này cũng đã tồn tại khá lâu và cũng có nhiều trang share bộ DVD này.

Gồm 9 chương:
Chương 1 – Giới thiệu – Download

Chương 2 – Biến, chuỗi, mảng – Download

Chương 3 – Vòng lặp – Download

Chương 4 – Hàm – Download

Chương 5 – POST, GET, COOKIES, SESSION – Download

Chương 6 – SQL – Download

Chương 7 – JOIN SQL – Download

Chương 8 – Download

Chương 9 – Bảo mật – Download

Chương 10 – Goobye – Download

Trả lời