• Sưu tầm các giáo trình, DVD, tài liệu về chuyên ngành CNTT.