cat command in linux

Cat command in linux

cat là 1 trong những lệnh thường được dùng để đọc, hiển thị hoặc nối nhiều nội dung của 1 tập tin, nhưng lệnh cat có thể làm được nhiều hơn thế. Trong bài viết này, sẽ tập trung tìm hiểu cách sử dụng lệnh cat trong Linux.
Để hiểu chi tiết rõ hơn về lệnh cat gõ : man cat

Đọc nội dung của một hoặc nhiều tập tin

cú pháp:

$ cat file1 file2 file3

Nội dung của các tập tin sẽ được hiển thị nối tiếp nhau.

Đọc dữ liệu từ stdin

cat có thể đọc dữ liệu từ stdin. Cú pháp:

$ OUTPUT_FROM_SOME COMMANDS | cat

vd:

$ echo 'Test through stdin' | cat - file.txt

Trong ví dụ này, “-“ có giá trị như là tên tập tin của văn bản trong stdin.

Loại bỏ các dòng trống

Trong các tập tin văn bản có thể chứa 2 hoặc nhiều dòng trống với nhau. Nếu chúng ta cần loại bỏ chúng, sử dụng cú pháp sau:

$ cat -s file

vd:

$ cat multi_blanks.txt

line 1 line 2 line 3 line 4

$ cat -s multi_blanks.txt

line 1 line 2 line 3 line 4

Hiển thị ký tự tabs

Việc phân biệt các ký tự tabs và các ký tự khoảng trắng được lặp lại liên tiếp luôn là việc khó khăn, nhất là bằng mắt thường. Khi chúng ta viết chương trình trong những ngôn ngữ như Python chẳng hạn, tabs và khoảng trắng có ý nghĩa khác nhau. Việc sử dụng tabs thay cho khoảng trắng có thể gây ra nhiều vấn đề. cat có 1 tính năng có thể đánh dấu các ký tự tabs, khi đó các ký tự tabs sẽ được hiển thị dưới dạng ^I như sau:

$ cat file.py

def function(): var = 5 next = 6 third = 7

$ cat -T file.py

def function(): ^Ivar = 5 next = 6 ^Ithird = 7^I

Hiển thị số dòng

Sử dụng tùy chọn -n với lệnh cat sẽ in ra từng dùng với số thứ tự của dòng đó trong tập tin. Việc sử dụng này không làm thay đổi nội dung của tập tin.

$ cat lines.txt

line line line

$ cat -n lines.txt

1 line 2 line 3 line
Sử dụng tùy chọn -n sẽ làm cho lệnh cat xuất ra số dòng cho những dòng trống, nếu chúng ta muốn bỏ qua các dòng trống này, sử dụng tùy chọn -b.
vd:

$ cat -n file.txt

1 line 2 3 line 4 5 line 6

$ cat -b file.txt

1 line 2 line 3 line
Ở trên là 1 số chức năng mà chúng ta có thể thực hiện với lệnh cat trong trong Linux cũng như trong Bash shell.

Trả lời